Algemene voorwaarden:

Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AJB

1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a .AJB: de onderneming AJB handelend onder de naam AJB Vastgoed, gevestigd te Woerden.
b. Opdrachtgever: één of meer natuurlijke of rechtsperso(o)n(en) die aan AJB opdracht verstrek(ken)t werkzaamheden te verrichten;
c. Opdracht: het verzoek van de opdrachtgever aan AJB om tegen betaling werkzaamheden te verrichten.

2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Totstandkoming en uitvoering opdracht
a.Een overeenkomst van opdracht komt tot stand op het moment de opdracht door AJB is aanvaard, dan wel op het moment dat door AJB een aanvang is gemaakt met de uitvoering van de opdracht.
b. Opdrachtgever zal aan AJB steeds tijdig alle medewerking, inlichtingen en gegevens verstrekken, die naar het oordeel van AJB nodig zijn voor een correcte en juiste uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan AJB verstrekte gegevens.
c.AJB voert de opdracht goed en zorgvuldig uit, behartigt de belangen van opdrachtgever naar beste weten en verricht haar werkzaamheden naar beste kunnen. AJB staat echter niet in voor het bereiken van het door opdrachtgever beoogde resultaat.

4. Duur en beëindiging van de opdracht
a. Opdrachten voor onbepaalde tijd eindigen door opzegging.  Opdrachten voor bepaalde tijd eindigen door het verstrijken van de periode waarvoor de opdracht is aangegaan, door ondertekening van een voor opdracht­gever relevante overeenkomst (bijvoorbeeld tot huur of koop), het uitbrengen van een advies, dan wel enige andere (rechts)handeling die partijen voor ogen stond als eindresultaat bij het aangaan van de overeenkomst tot opdracht.
b. Ieder van partijen kan te allen tijde een opdracht voor onbepaalde tijd door opzegging doen eindigen. Een dergelijke opzegging dient schriftelijk en met inachtneming van een termijn van 30 dagen te geschieden. Dit laat evenwel onverlet dat AJB het recht heeft de door haar bij de uitvoering van de opdracht in redelijkheid gemaakte kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.

5. Termijn van uitvoering
a. Indien opdrachtgever enige vooruitbetaling verschuldigd is en/of voor de uitvoering van de werkzaamheden informatie en/of materialen ter beschikking dient te stellen, gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan op het moment dat de betaling door AJB is ontvangen en/of de benodigde informatie en/of materialen volledig aan AJB ter beschikking zijn gesteld.
b. AJB zal de opdracht uitvoeren binnen de overeengekomen termijn, behoudens omstandigheden die aan AJB niet kunnen worden toegerekend. Voormelde termijn betreft, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geen fatale termijn, zodat voor het intreden van verzuim een ingebrekestelling vereist is.

6. Honorering en kosten
a. Opdrachtgever is aan AJB een honorarium verschuldigd conform de afspraken in de opdracht.
b. De hoogte van het honorarium als bedoeld onder a. wordt vastgelegd in de opdracht en is afhankelijk van de aard en de inhoud van de opdracht zoals die is tot stand gekomen of gaandeweg wordt aanpast. Bij wijze van uitzondering kan AJB haar werkzaamheden ook verrichten op basis van no cure-no pay, zulks evenwel slechts indien de door opdrachtgever verstrekte gegevens volledig en correct zijn. Indien mocht blijken dat de voornoemde gegevens niet volledig en/of correct zijn en dat (mede) daardoor het door opdrachtgever beoogde resultaat niet kan worden bereikt, zal AJB gerechtigd zijn een honorarium op basis van een gebruikelijk uurtarief bij opdrachtgever in rekening te brengen.
c. AJB kan te allen tijde van opdrachtgever een voorschot vragen voor reeds verrichte of nog te verrichten werkzaamheden. Werkzaamheden kunnen worden opgeschort wanneer geen voorschot ter dekking daarvan is voldaan.
d. Door AJB ten behoeve van opdrachtgever te maken kosten, zoals bij voorbeeld advertentiekosten, dienen door opdrachtgever aan AJB te worden vergoed.

7. Aansprakelijkheid en reclames
a. AJB zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van AJB kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat opdrachtgever aan AJB onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is AJB voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van AJB die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is AJB voor de (directe) schade aansprakelijk tot maximaal een bedrag van tweemaal het honorarium dat AJB in het kader van de betreffende opdracht heeft ontvangen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van AJB of van haar leidinggevenden en ondergeschikten.
b. Bij het inschakelen van derden door AJB, zal AJB steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. AJB is echter niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derden.
c. De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval AJB aansprakelijk is voor fouten van door AJB ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door AJB bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
d. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen binnen 7 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden of binnen 7 dagen na ontvangst van de betreffende factuur  schriftelijk  en met redenen omkleed aan AJB te worden kenbaar gemaakt.
e. Reclames als onder d. bedoeld, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd om op grond van enige reclame met betrekking tot bepaalde werkzaamheden de betaling uit te stellen of te weigeren van gefactureerde werkzaamheden waarop de reclame geen betrekking heeft

8. Betaling
a. Betaling van facturen van AJB dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
b. Indien betaling niet binnen de overeengekomen termijn door AJB is ontvangen, is de opdrachtgever van rechtswege in gebreke en is opdrachtgever AJB een rente verschuldigd van 1% per maand, berekend over het verschuldigde bedrag met ingang van de vervaldag, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig zal zijn, onverminderd het recht van AJB het verschuldigde bedrag met rente en kosten van buitengerechtelijke of gerechtelijke invordering terstond te vorderen. De kosten van buitengerechtelijke invordering worden tussen partijen vastgesteld op basis van het gestaffelde incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, welke kosten in het geval van gerechtelijke invordering boven de proceskosten verschuldigd zullen zijn. Indien AJB kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

9. Geheimhouding
AJB verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens en informatie van opdrachtgever ten opzichte van der­den, voor zover het verstrekken daarvan niet noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de opdracht.

10. Geschillen en toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten tussen AJB en de opdrachtgever, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

AJB Vastgoed, voor gezond rendement!