Privacy statement

AJB, handelend onder de naam AJB Vastgoed, per adres Postbus 322, 3440 AH Woerden, info@ajbvastgoed.nl, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van haar relaties. Dat gebeurt met respect voor uw privacy en wij zorgen er voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacy statement wordt beschreven hoe AJB Vastgoed met uw persoonsgegevens omgaat.

Uitgangspunten van de verwerking: 1. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van werkzaamheden waarbij u de betrokken partij bent 2. Uit het verstrekken van uw gegevens maken wij op dat u daarmee toestemming heeft gegeven voor de verwerking daarvan.

Overzicht van uw persoonsgegevens: 1. Voor- en achternaam 2. Geslacht 3. Telefoonnummers 4. Mailadres 5. Woonadres 6. Postadres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens: Voor zover dat mogelijk is voorkomen we het verwerken van gegevens van personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij door ons ter zake toestemming is ontvangen van één van hun ouders of voogd. Het is echter onmogelijk om te controleren of een bezoeker van onze website ouder is dan 16 jaar. Daarom raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, ter voorkoming dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Indien u vermoedt dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, raden wij aan om dat aan ons te melden; dan verwijderen wij direct deze informatie.

Bewaartermijnen van persoonsgegevens: Zolang als nodig is om een correcte dienstverlening uit te voeren.

Delen van persoonsgegevens met derden: Aan derden verstrekken wij geen persoonsgegevens anders dan op grond van de wet of op uw verzoek. Op onze website worden bezoekgegevens geregistreerd zoals IP-adres van uw computer, tijdstip bezoek en gegevens die uw browser meestuurt.
Om analyses uit te voeren maken wij gebruik van Google Analytics met de privacy-vriendelijke instellingen van Google. Meer informatie over de privacy gevolgen hiervan is te vinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens. Het privacybeleid van Google is te vinden onderaan de pagina’s van https://marketingplatform.google.com/about/analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdracht. Dat betekent dat u ons kunt vragen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand te sturen naar u of een ander door u aan te wijzen derde. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens sturen naar info@ajbvastgoed.nl of AJB Vastgoed, Postbus 322, 3440 AH Woerden, Nederland. Een verzoek tot inzage of overdracht wordt behandeld na gelijktijdige ontvangst van een kopie van uw geldige identiteitsbewijs. Ter bescherming van uw privacy raden wij aan uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en burgerservicenummer onzichtbaar te maken. U kunt rekenen op een reactie binnen een week maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek.

Klachten: U kunt klachten per mail of post indien bij onze directie. Daarnaast kunt u een klacht indienen bij nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, door middel van een formulier op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Bescherming van uw gegevens: Dat doen wij serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien u vermoedt  dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd zijn of dat er sprake is van misbruik daarvan, verzoeken wij u per omgaand contact op te nemen met onze directie.

Aanpassen privacy statement: Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen.

AJB Vastgoed, voor gezond rendement!